eksipy


Nameeksipy JSON
Version 2.0.1 PyPI version JSON
download
home_pagehttps://github.com/yusufusta/EksiPy
SummaryUnofficial API for Eksi Sozluk.
upload_time2021-04-08 11:12:12
maintainerYusuf Usta
docs_urlNone
authorYusuf Usta
requires_python
licenseGPL3
keywords eksi eksisozluk api eksi-sozluk
VCS
bugtrack_url
requirements No requirements were recorded.
Travis-CI No Travis.
coveralls test coverage No coveralls.
      # eksipy

kutsal bilgi kaynağı için unofficial ve private ASYNC API, giriş yapabilir; ~~mesaj gönderebilir~~, entry gönderebilirsiniz.

![](https://img.shields.io/pypi/pyversions/eksipy?style=flat-square) ![](https://img.shields.io/pypi/v/eksipy?style=flat-square) ![PyPI - License](https://img.shields.io/pypi/l/eksipy?style=flat-square) ![](https://www.codefactor.io/repository/github/quiec/eksipy/badge) ![](https://deepsource.io/gh/Quiec/eksipy.svg/?label=active+issues&show_trend=true) ![DeepSource](https://deepsource.io/gh/Quiec/eksipy.svg/?label=resolved+issues&show_trend=true) ![PyPI - Downloads](https://img.shields.io/pypi/dm/eksipy)

> bu proje mobil(rest) api veya herhangi bir api **kullanmamaktadır**. tamamen requests ile web'e istek gönderilmektedir. requests-html ile de (PyQuery) ile de parçalanmaktadır. _projenin temel amacı ekşi sözlükte ne yapabiliyorsanız bu kütüphane yapabilmektedir. v2.0 itibariyle çoğu fonksiyon desteklenmektedir._

> bu kütüphane **python 3.6** ve üstünde çalışmaktadır.

## 📦 Kurulum

[pip](https://pypi.org/) kullanarak kolay bir şekilde kurabilirsiniz:

```sh
pip install eksipy
```

## 🛠 Doküman

Dokümanlar `docs` klasöründedir.

## 🔷 Örnek Kullanımlar

[Burdaki klasöre bakabilirsiniz](https://github.com/yusufusta/eksipy/tree/master/examples)

> Ayrıca hemen birkaç örnek verelim.

**Başlık entrylerini getirelim:**

```python
import eksipy
import asyncio
import os


async def getTopic():
  eksi = eksipy.Eksi()
  topic = await eksi.getTopic("php")
  entrys = await topic.getEntrys()
  for entry in entrys:
    print("*" * 10)
    print(entry.text())
    print(entry.author.nick)
    print("*" * 10)

loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_until_complete(getTopic())
```

## ☑️ To-Do

- [ ] Kendi Exception sınıflarımız.
- [ ] Olay.
- [x] Daha iyi bir dokümantasyon.
- [ ] Tüm kullanıcı istatistikleri, görseller, sorunsallar...
- [ ] Zengin bir CLI uygulaması
- [ ] Özel mesaj
- [x] Async
- [ ] Testler
- [ ] Sorunsallar

## 💻 Contributors

Developer [Yusuf Usta](https://t.me/fusuf), yusuf@usta.email

## 📒 License

eksipy is available under the GPLv3 license. See the LICENSE file for more info.      

Raw data

      {
  "_id": null,
  "home_page": "https://github.com/yusufusta/EksiPy",
  "name": "eksipy",
  "maintainer": "Yusuf Usta",
  "docs_url": null,
  "requires_python": "",
  "maintainer_email": "yusuf@usta.email",
  "keywords": "eksi,eksisozluk,api,eksi-sozluk",
  "author": "Yusuf Usta",
  "author_email": "yusuf@usta.email",
  "download_url": "https://files.pythonhosted.org/packages/61/2b/26be510e8647ad4b311d67d097820774ecb0b764c50afcba05f5e127de5d/eksipy-2.0.1.tar.gz",
  "platform": "",
  "description": "# eksipy\n\nkutsal bilgi kayna\u011f\u0131 i\u00e7in unofficial ve private ASYNC API, giri\u015f yapabilir; ~~mesaj g\u00f6nderebilir~~, entry g\u00f6nderebilirsiniz.\n\n![](https://img.shields.io/pypi/pyversions/eksipy?style=flat-square) ![](https://img.shields.io/pypi/v/eksipy?style=flat-square) ![PyPI - License](https://img.shields.io/pypi/l/eksipy?style=flat-square) ![](https://www.codefactor.io/repository/github/quiec/eksipy/badge) ![](https://deepsource.io/gh/Quiec/eksipy.svg/?label=active+issues&show_trend=true) ![DeepSource](https://deepsource.io/gh/Quiec/eksipy.svg/?label=resolved+issues&show_trend=true) ![PyPI - Downloads](https://img.shields.io/pypi/dm/eksipy)\n\n> bu proje mobil(rest) api veya herhangi bir api **kullanmamaktad\u0131r**. tamamen requests ile web'e istek g\u00f6nderilmektedir. requests-html ile de (PyQuery) ile de par\u00e7alanmaktad\u0131r. _projenin temel amac\u0131 ek\u015fi s\u00f6zl\u00fckte ne yapabiliyorsan\u0131z bu k\u00fct\u00fcphane yapabilmektedir. v2.0 itibariyle \u00e7o\u011fu fonksiyon desteklenmektedir._\n\n> bu k\u00fct\u00fcphane **python 3.6** ve \u00fcst\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fmaktad\u0131r.\n\n## \ud83d\udce6 Kurulum\n\n[pip](https://pypi.org/) kullanarak kolay bir \u015fekilde kurabilirsiniz:\n\n```sh\npip install eksipy\n```\n\n## \ud83d\udee0 Dok\u00fcman\n\nDok\u00fcmanlar `docs` klas\u00f6r\u00fcndedir.\n\n## \ud83d\udd37 \u00d6rnek Kullan\u0131mlar\n\n[Burdaki klas\u00f6re bakabilirsiniz](https://github.com/yusufusta/eksipy/tree/master/examples)\n\n> Ayr\u0131ca hemen birka\u00e7 \u00f6rnek verelim.\n\n**Ba\u015fl\u0131k entrylerini getirelim:**\n\n```python\nimport eksipy\nimport asyncio\nimport os\n\n\nasync def getTopic():\n  eksi = eksipy.Eksi()\n  topic = await eksi.getTopic(\"php\")\n  entrys = await topic.getEntrys()\n  for entry in entrys:\n    print(\"*\" * 10)\n    print(entry.text())\n    print(entry.author.nick)\n    print(\"*\" * 10)\n\nloop = asyncio.get_event_loop()\nloop.run_until_complete(getTopic())\n```\n\n## \u2611\ufe0f To-Do\n\n- [ ] Kendi Exception s\u0131n\u0131flar\u0131m\u0131z.\n- [ ] Olay.\n- [x] Daha iyi bir dok\u00fcmantasyon.\n- [ ] T\u00fcm kullan\u0131c\u0131 istatistikleri, g\u00f6rseller, sorunsallar...\n- [ ] Zengin bir CLI uygulamas\u0131\n- [ ] \u00d6zel mesaj\n- [x] Async\n- [ ] Testler\n- [ ] Sorunsallar\n\n## \ud83d\udcbb Contributors\n\nDeveloper [Yusuf Usta](https://t.me/fusuf), yusuf@usta.email\n\n## \ud83d\udcd2 License\n\neksipy is available under the GPLv3 license. See the LICENSE file for more info.\n\n\n",
  "bugtrack_url": null,
  "license": "GPL3",
  "summary": "Unofficial API for Eksi Sozluk.",
  "version": "2.0.1",
  "split_keywords": [
    "eksi",
    "eksisozluk",
    "api",
    "eksi-sozluk"
  ],
  "urls": [
    {
      "comment_text": "",
      "digests": {
        "md5": "ff3b1eb0786c9603ee1204515a0a4a9a",
        "sha256": "7d17a2728286c261866044a6382c6da21e9ba1c47d6f4c2818bb1701b8a2ccb8"
      },
      "downloads": -1,
      "filename": "eksipy-2.0.1-py3-none-any.whl",
      "has_sig": false,
      "md5_digest": "ff3b1eb0786c9603ee1204515a0a4a9a",
      "packagetype": "bdist_wheel",
      "python_version": "py3",
      "requires_python": null,
      "size": 20952,
      "upload_time": "2021-04-08T11:12:09",
      "upload_time_iso_8601": "2021-04-08T11:12:09.778849Z",
      "url": "https://files.pythonhosted.org/packages/28/cf/d2d49c42e66856cb40467b27aff01fba2abea1c1862217a87e76a31e031f/eksipy-2.0.1-py3-none-any.whl",
      "yanked": false,
      "yanked_reason": null
    },
    {
      "comment_text": "",
      "digests": {
        "md5": "b2c2e90f5e1fc84510cf5e02a84018ce",
        "sha256": "bf398be5776f0431978c878f38e8604602171482c0e092b748de0cc6d5a4624b"
      },
      "downloads": -1,
      "filename": "eksipy-2.0.1.tar.gz",
      "has_sig": false,
      "md5_digest": "b2c2e90f5e1fc84510cf5e02a84018ce",
      "packagetype": "sdist",
      "python_version": "source",
      "requires_python": null,
      "size": 8723,
      "upload_time": "2021-04-08T11:12:12",
      "upload_time_iso_8601": "2021-04-08T11:12:12.031564Z",
      "url": "https://files.pythonhosted.org/packages/61/2b/26be510e8647ad4b311d67d097820774ecb0b764c50afcba05f5e127de5d/eksipy-2.0.1.tar.gz",
      "yanked": false,
      "yanked_reason": null
    }
  ],
  "upload_time": "2021-04-08 11:12:12",
  "github": true,
  "gitlab": false,
  "bitbucket": false,
  "github_user": null,
  "github_project": "yusufusta",
  "error": "Could not fetch GitHub repository",
  "lcname": "eksipy"
}
    
Elapsed time: 0.32857s